5 میلیون تن کود کشاورزی، نیاز سالانه کشور / کمبود فسفر در 70 درصد خاک های کشاورزی


تهران – ایرنا – رئیس پژوهشکده خاک و آب کشور نسبت به مصرف کم کود و نامرغوب بودن خاک های کشاورزی از نظر عناصر غذایی هشدار داد و گفت: نیاز سالانه در زمین های کشاورزی حدود 5 میلیون تن است که نزدیک به 4.5 میلیون تن آن است. کودهایی که نیتروژن، پتاس و فسفات را تشکیل می دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961731/%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار