50 درصد تخفیف در قیمت آب برای کشاورزان ملزم به رعایت الگوی کشت


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی درباره مشوق های کشاورزان برای اجرای الگوی کشت گفت: بر اساس قانون فاینانس، کشاورزانی که از الگوی کشت پیروی می کنند نه تنها یارانه کود دریافت می کنند، بلکه از 50 درصد نیز بهره مند می شوند. تخفیف در قیمت آب که وزارت نیرو در نظر گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979286/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار