500 میلیون تومان از طلب گندمکاران بوشهری به عنوان پیش پرداخت پرداخت شده است


بوشهر – ایرنا – مدیرکل غلات استان بوشهر می گوید: تاکنون 123 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تهیه شده و بر اساس نرخ علی محاسبه شده در سال گذشته معادل 11 میلیون و 500 تومان باید یک میلیارد و 500 میلیون تومان به این استان پرداخت شود. کشاورزان که تاکنون 500 میلیون تومان بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124816/%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار