53 هزار و 210 هکتار طرح توسعه گیاهان دارویی در مراتع کشور اجرا شده است.


شهرکرد-ایرنا- مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر اهمیت کشت گیاهان دارویی در حفظ و صیانت از مراتع و تالاب های کم بازده، گفت: در سال گذشته 52 هزار و 210 هکتار گیاه دارویی به سطح زیرکشت رسیده است. طرح های توسعه ای در مراتع کشور اجرا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100762/%DB%B5%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B1%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار