55 ساختمان غیرمجاز در اراضی زراعی شهرستان ری تخریب شد


شهرری – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری از تخریب 55 مورد ساخت و ساز غیر مجاز و آزادسازی حدود 8 هکتار از اراضی کشاورزی مرغوب در محور مرکزی این شهرستان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048351/%DB%B5%DB%B5-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار