56 درصد زمین های کشاورزی با چشمه های زیرزمینی آبیاری می شود


بجنورد – ایرنا – معاون آب و اراضی وزیر جهاد کشاورزی گفت: هشت میلیون و 500 هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که 56 درصد آن با آب زیرزمینی آبیاری می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045333/%DB%B5%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار