60 میلیارد تومان برای مبارزه با آفت سوسک چوبخوار اختصاص یافته است


تهران- ایرنا- شورای دولت با اختصاص 600 میلیارد ریال به سازمان حفظ نباتات کشور برای مبارزه با آفت سوسک چوب در مناطق بحرانی به ویژه استان های جنوبی موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989451/%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DA%A9-%DA%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار