6000 هکتار از مزارع پرورش میگو در هرمزگان تا پایان سال به بهره برداری می رسد.


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه 15 هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در این استان در دست احداث است، گفت: از این میزان حدود 6 هزار و 500 هکتار تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169601/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار