610 میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان جنوبی اختصاص یافته است


بیرجند – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی می گوید: با موافقت وزیر جهاد کشاورزی 610 میلیارد تومان برای اجرای طرح های اولویت دار و مکانیزاسیون در این استان اختصاص یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170655/%DB%B6%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار