7 میلیون حیوان به صورت رایگان واکسینه شدند


تهران – ایرنا – رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون هفت میلیون راس دام سبک به صورت رایگان واکسینه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974682/%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار