8.8 میلیون تن میوه های گرمسیری در سال جاری تولید شد


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از تولید هشت میلیون و 800 هزار تن میوه های گرمسیری در سال جاری در کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041006/%DB%B8-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار