80 درصد محصولات کشور از طریق آبیاری به دست می آید


بیرجند – ایرنا – معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی جامعه مدیریت منابع آب ایران گفت: 80 درصد تولیدات کشور از طریق کشاورزی آبی به دست می آید و این رقم با تولید محصولات دیم در دنیا مرتبط است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076936/%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار