80 هزار تن گندم بیش از نیاز کشاورزان از مراکز دولتی ورامین خریداری شد.


ورامین – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: با پایان برداشت گندم در اراضی زراعی دشت ورامین، بیش از 80 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تحویل مراکز دولتی ورامین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158862/%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار