80 هزار شغل با احیای واحدهای راکد و نیمه فعال در کشور ایجاد شد.


مشهد- ایرنا- معاون توسعه روستایی و مناطق عقب مانده رئیس جمهور گفت: با راه اندازی نهضت بازآفرینی با احیای واحدهای راکد و نیمه فعال کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 80 هزار شغل ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984748/%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار