822 هزار میلیارد تومان برای پروژه های آبخیزداری در برنامه هفتم و هشتم توسعه در نظر گرفته شد.


سمنان – ایرنا – معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می گوید: برای اجرای طرح های آبخیزداری در پلان هفتم 185 هزار میلیارد تومان و در پله هشتم 637 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164979/%DB%B8%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار