890 هزار تن کود ذخیره ای تحویل استان ها شد


تهران – ایرنا – رئیس طرح خودکفایی کود کشاورزی با تاکید بر اینکه 90 درصد کودهای یارانه ای در داخل تولید می شود، گفت: 890 هزار تن کود ذخیره شده به استان ها تحویل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087229/%DB%B8%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار