90 میلیون هکتار از مزارع کشور برای مقابله با سیل نیاز به آبخیز دارد

فریبرز عباسی روز شنبه در حاشیه سفر به شهرهای شمالی استان فارس برای مشاهده خسارات ناشی از سیل اخیر گفت: دولت طی چند سال گذشته آبخیزداری را یک به یک و یک به یک انجام داده است. نیم میلیون هکتار رشته های کشور

وی با تاکید بر اینکه با اجرای طرح های آبخیزداری شاهد خسارات سیل یا کاهش شدت آن نخواهیم بود، گفت: در مناطق سیل زده شهرستان های بوانات، خرم بید و سرچهان پروژه های زیربنایی آب و خاک بر اثر سیل آسیب دیده است. که نیستند کمکی به ساکنان این مناطق محروم دریغ نخواهد شد.

به گفته وی؛ اعتبارات دولتی برای کمک به مردم و تسریع در کار به استان و شهرستان اختصاص می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84846057/%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87

این مسئول با بیان اینکه قرار است برنامه جدیدی با اعتبارات ویژه برای اجرای طرح های آبخیزداری تدوین شود، گفت: این برنامه پس از تهیه از سوی وزیر جهاد کشاورزی به شورای دولت ارائه می شود و منابع اعتباری آن تامین می شود. به گونه ای تعیین می شود که پروژه های آبخیزداری به سرعت با گذشته مقایسه شوند.

عباسی با تاکید بر اینکه در برخی از مناطق آسیب دیده نیاز به انجام کارهای عاجل و نیاز به آبرسانی به باغات و مزارع پایین دست کانال های سیل زده است، افزود: دستورات لازم به صورت محلی و با اعتبارات استانی داده شده است. ، خودیاری و کمک رسانی بسیج سازندگی و سایر اعتباراتی که در استان وجود دارد باید آغاز شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار