95 درصد کودهای کشاورزی در داخل خانه تولید می شود


تهران – ایرنا – رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کود کشاورزی گفت: امروز بیش از 95 درصد کودهای کشاورزی در کشور تولید و کمتر از 5 درصد وارداتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984963/%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار