95 واحد کشاورزی نیمه فعال و راکد در استان تهران به چرخه تولید بازگشتند


شهرری – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از فعال شدن 95 واحد نیمه تمام، نیمه فعال و راکد بخش کشاورزی این استان در سال گذشته خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083111/%DB%B9%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار