COP27: فقدان دید واضح مانع از پیشرفت کنفرانس آب و هوا شد


احساس رکود در اجلاس شرم الشیخ مصر وجود داشت، زیرا مذاکره کنندگان در مورد موضوعات کلیدی مانند تامین مالی سوخت های فسیلی به توافق نرسیدند.

محیط


22 نوامبر 2022

نماینده خواب در COP27

یک نماینده در طول جلسه عمومی COP27 در 20 نوامبر می خوابد

توماس تروتشل/کتابخانه عکس از طریق گتی ایماژ

سازماندهی اجلاس آب و هوا برای 40000 نفر در بیابان، در بحبوحه بحران غذا و انرژی، کار کوچکی نیست. اما همدردی با مصر میزبان COP27 ساعاتی پس از ورود اولین نمایندگان به محل اصلی در شرم الشیخ در اوایل ماه جاری در حال خشک شدن بود.

خود سایت مجموعه‌ای از خیمه‌های موقت و سازه‌های پیش ساخته بود که در اطراف یک مرکز کنفرانس موجود قرار داشتند. نمایندگان گمشده زیر آفتاب سوزان راه می رفتند و ناامیدانه جستجو می کردند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2348153-cop27-absence-of-clear-vision-stalled-progress-at-climate-conference/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار