آبله میمون: گونه خطرناکی که در DRC در گردش است ممکن است جهانی شود

در سال جاری 120 مورد مرگ مشکوک به آبله میمون در جمهوری دموکراتیک کنگو رخ داده است و ویروس خطرناک Clade I ممکن است مقصر باشد. بیم آن می رود که از Clade II نرمتر پیروی کند و جهانی شود

سلامتی


10 اکتبر 2022


منبع: https://www.newscientist.com/article/2341569-monkeypox-a-dangerous-variant-circulating-in-the-drc-could-go-global/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار