اجرای طرح کشت در باغ از سال آیندهبه گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «سید مجتبی خیام نکویی» درباره تدوین طرح کشت محصولات کشاورزی گفت: هدف اصلی در تدوین الگوی کشت، دستیابی به امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی است. و اجرای سیستم نوآوری مهمترین راه برای دستیابی به امنیت غذایی است. پایدار در نظر گرفته می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در الگوی کشت، تدوین و اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی (کشاورزی و باغی) بر اساس شرایط اقلیمی، استفاده بهینه از آب، خاک و گیاهان متناسب با توانمندی ها و مزیت اقتصادی. کشور با توجه به رعایت کلیه ملاحظات علمی، فنی و مدیریتی و زیست محیطی جهت دستیابی به امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی در سال آینده یک باغ را به طرح کشت اضافه می کنیم.

خیام نکویی با اشاره به اینکه مدل سازی چندهدفه برای این منظور در مدل کشت محصولات کشاورزی طراحی شد، تصریح کرد: سرانه و الگوی مصرف، ضریب خودکفایی محصول، تخصیص آب و زمین، اشتغال، درآمد ناخالص، صادرات و واردات، استراتژی های ملی و منطقه ای، قطب های تولید و شاخص های امنیت غذایی در مدل سازی چند هدفه برای مدل کشت محصولات کشاورزی لحاظ شده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مهم‌ترین رویکردها و ویژگی‌های توسعه مدل زراعی را برشمرد و افزود: کاهش مصرف خالص و ناخالص آب، حفظ و ارتقای تولید با الگوی مصرف فعلی و صرفه‌جویی پولی از جمله آن‌ها است. مشخصات.

خیامنکویی ادامه داد: همچنین افزایش ضریب نفوذ دانش با بهبود عملکرد در هکتار و کاهش ضایعات، توسعه کشت در مناطق خشک کم بازده، توسعه کشت گیاهان علوفه ای کم آب، توسعه کشت دانه های روغنی و بهبود باغداری و تابستانه بازار. محصولات زراعی. کشت از فضای باز تا گلخانه نیز از مهم ترین آنهاست که رویکردها و ویژگی هایی را مسئول تدوین مدل کشت می دانند.

به گفته وی با اجرای مدل کشت می توان 3 میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی و تولید غذای 5 میلیون نفر را محقق کرد.

وی یادآور شد: اجرای نظام نوآوری در بخش کشاورزی نیازمند حضور سایر وزارتخانه ها، دستگاه ها و معاونان اجرایی رئیس جمهور و همچنین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929946/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار