برقراری آرامش در بازار مرغ نیز پس از 7 ماه حذف حوزه ارز ترجیحی/صادرات تضمین شد.


تهران – ایرنا – قیمت گوشت مرغ پس از لغو ارز 4200 تومانی و اقدامات موثر دولت سیزدهم در 7 ماه گذشته آرام مانده است و این روزها نه تنها این محصول در بازار زیر قیمت به فروش می رسد. قیمت مصوب و همچنین با شرایط تولید مساعد برای صادرات آن.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923181/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار