مدیرکل دفتر هماهنگی استانی وزارت جهاد کشاورزی تایید شد

در بخشی از این حکم آمده است; انتظار می رود در تعامل با معاونان و مدیران ذیربط، هماهنگی های لازم را بین ستاد وزارت و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها در راستای اجرای سیاست ها، برنامه ها و مأموریت های وزارت متبوع مدنظر قرار دهید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921183/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سوی وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی «سید جواد ساداتی نژاد»، سید مجید موسوی مرد غفاری به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور بازرگانی استان منصوب شد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار