مطالعات 11 هزار هکتار گلخانه در کشور انجام شده است


شیراز-ایرنا-عضو هیئت مدیره جامعه مستعمرات کشاورزی کشور گفت: در دولت سیزدهم حدود 11 هزار هکتار زمین برای ایجاد کلنی های گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت که حدود 8 هزار هکتار آن واگذار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094623/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار