دانشمندان سرانجام متوجه شدند که مرغ سیاه ماده نیز به خوبی نرها آواز می خوانند

جولی بوسکا

رابین ماده

“یکی از انگیزه های پشت سر …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2341846-scientists-finally-realised-female-robins-sing-just-as-well-as-males/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

رابین ماده

در خارج از فصل تولید مثل، زمانی که غذا و مکان های مخفی کمیاب است، هر دو جنس آهنگ های چالش برانگیز را برای مشخص کردن مرزهای قلمرو خود می خوانند. این کشف این باور عمومی را که فقط پرندگان نر آواز می خوانند و همچنین هر گونه فرضی که آنها بهتر از ماده ها آواز می خوانند بی اعتبار می کند. نیکول گبرزن در دانشگاه پاریس نانتر فرانسه.

رابین های زن اروپایی (اریتاکوس سرخجه) در طول پاییز و زمستان آواز بخوانند – و آهنگ های آنها به اندازه آهنگ های نر از نظر جسمی و روحی سخت است.

تجزیه و تحلیل آهنگ های رابین های نر و ماده اروپایی به شواهد فزاینده ای می افزاید که هر دو جنس پرندگان آوازخوان خوانندگان با استعدادی هستند.

زندگی


18 اکتبر 2022

توسط احمد گل کار

احمد گل کار