خماری: آنچه علم در مورد اینکه چرا احساس سختی می کنید؟

این چقدر نوشیدم؟ شاید هیچوقت. محققان خماری سه گزینه دارند، همه معیوب اول، آزمایش بر روی حیوانات دیگر، که هم از نظر اخلاقی مشکوک هستند و هم اعتبار آنها مشکوک است، با توجه به عوامل انسانی منحصر به فرد که در ایجاد خماری نقش دارند. دوم، آزمایشات آزمایشگاهی با داوطلبان مایل در شرایط کنترل شده.… ادامه خواندن خماری: آنچه علم در مورد اینکه چرا احساس سختی می کنید؟